logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر میزان باروری در ایران طی سال های 1365-1390 با رویکرد پنل دیتا

صفحه اصلی/بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر میزان باروری در ایران طی سال های 1365-1390 با رویکرد پنل دیتا

بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر میزان باروری در ایران طی سال های 1365-1390 با رویکرد پنل دیتا
بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر میزان باروری در ایران طی سال های 1365-1390 با رویکرد پنل دیتا

نام محصول : بررسی تاثیر عوامل اقتصادی موثر بر میزان باروری در ایران طی سال های 1365-1390 با رویکرد پنل دیتا

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

چکیده

هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر میزان باروری می باشد. جامعه مورد مطالعه ده استان کشور می باشد که بین سال های 1365-1390 انتخاب شده اند . روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است . در این مطالعه با استفاده از روش پنل دیتا تاثیر عوامل اقتصادی بر میزان باروری با استفاده از نرم افزاراستاتا ارزیابی شده است . به منظور برآورد ابتدا آزمون هاسمن انجام گردید . نتایج نشان دادند که باید برای تخمین الگوها از روش اثرات ثابت استفاده شود .نتایج حاکی از آن است که بین متغیر دستمزد زنان شاغل وهمچنین دستمزد مردان شاغل و میزان باروری رابطه ی مثبت وجود دارد اما بین سطح درآمد خانوار و میزان باروری رابطه و همبستگی مشاهده نشد . نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که متغیر های مستقل مجموعا 8/47 درصد از تغییرات میزان باروری را تبیین می کنند .