logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

به سمت تقسیم بندی هسته ای عمومی در تصاویر بافت شناسی

صفحه اصلی/به سمت تقسیم بندی هسته ای عمومی در تصاویر بافت شناسی

به سمت تقسیم بندی هسته ای عمومی در تصاویر بافت شناسی
به سمت تقسیم بندی هسته ای عمومی در تصاویر بافت شناسی

نام محصول : به سمت تقسیم بندی هسته ای عمومی در تصاویر بافت شناسی

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

چکیده

تشخیص آسیب شناسی سرطان به کمک رایانه (پاتولوژی محاسباتی) و با استفاده از تصاویر بافت شناسی نمونه یک زمینه در حال ظهور است. تقسیم هسته سلول می تواند گامی مهم درچنین خط لوله پردازش تصویر باشد. اگر چه تقسیم بندی حوضه دانه دار روش تقسیم بندی ساده ، محاسباتی  و کارآمد است، درزمان کاربرد برای تصاویر بافت شناسی در معرض خطاهایی از قبیل بیش از تقسیم بندی است. ما پیشرفتهای حاصل در این روش را برای بهبود تقسیم بندی هسته سلول در تصاویر بافت شناسی گزارش می دهیم. دانه های پیش زمینه با تبدیل سریع تقارن شعاعی ایجاد می شوند. آستانه اوتسو در تصویر ارتقا یافته به منظور برآورد نقشه پیش زمینه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. نشانگر پس زمینه بر اساس نقشه پیش زمینه آزمایشی محاسبه شد. تشخیص غلط در خروجی تقسیم به وسیله AND منطقی با نقشه پیش زمینه آزمایشی برطرف شد. با استفاده از این پیشرفت ها ،  تقسیم بندی هسته ای در تصاویر بافت شناسی به طور قابل توجهی بهبود یافت (تصاویر پستان و بافت روده رنگ آمیزی شده با روش هماتوکسیلین و ائوزین ، تصاویر بافت پروستات رنگ آمیزی  شده با روش فولگن).