logo-mobile

لینک های اصلی

حساب شما

تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده

صفحه اصلی/تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده

تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده
تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده

نام محصول : تاثیر برند بر رفتار مصرف کننده

کد محصول : 256

وضعیت موجودی : موجود

فرمت فایل ها : pdf


توضیحات

چکیده

این مقاله به نتایج حاصل از تحقیقات اولیه می پردازد که هدف آن بررسی تاثیر برند در تاثیرگذاری بر مصرف کنندگان برای خرید یک محصول بود. هدف مقاله تاکید بر این واقعیت است که برند در فرایند تصمیم گیری مشتری تاثیر دارد.داده های اولیه اصلی در پژوهش اولیه با استفاده از روش کمی پرسشنامه جمع آوری شد . در این تحقیق کمی گروه منتخب از 1250 پاسخ دهنده شرکت داشتند . نتایج جزئی از تحقیقات پیچیده بین سال های 2009 تا 2014 انجام شده است که منوط به محتوای مقاله است. تحقیقات اولیه به طور مداوم در مدت دوره شش ماه در سال 2014 در اسلواکی انجام شد . قبل از استفاده از آن ، پرسشنامه آزمایشی به صورت پایلوت مورد آزمایش و تجدید نظر قرار گرفت . به عنوان روش آماری از آزمون کای دو استفاده شد . با توجه به مطالب گفته شده در بالا، موضوع تحقیق دو فرضیه را تدوین کرده است که متمرکز هستند بر ارتباط بین سن پاسخ دهندگان و خرید محصولات مارک دارو ارتباط بین سن پاسخ دهندگان و ترجیحات برند . ما به این نتیجه رسیدیم که خرید محصولات مارک دار و ترجیح منشا برند بستگی به سن مصرف کنندگان دارد.

بخش های مختلف مقاله شامل:

1- مقدمه

2- برند

3- برندسازی و مدیریت برند

4- روش کار تحقیق

5- نتایج و بحث و بررسی فرضیه ها

6- نتیجه گیری کلی